Email
sales@k3machine.com
Call for help
082-392-8994

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

พ.ย. 17, 2023 | เครื่องปั่นไฟ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นภายในขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของกระแสไฟฟ้า แหล่งพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งภาคเกษตรกรรม

ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามชนิดของกระแสไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีอะไรบ้าง โดยสามารถแบ่งออกตามชนิดของกระแสไฟฟ้าได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Generator)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรงออกมา โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กของขดลวดเคลื่อนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์กระแสตรง เป็นต้น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Generator)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสสลับออกมา โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กของขดลวดเคลื่อนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนิยมใช้ในงานทั่วไป เช่น ครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามแหล่งพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถแบ่งออกตามแหล่งพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซิน

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากเผาไหม้ของเครื่องยนต์เบนซินมาหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซินมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก นิยมใช้ในงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง หรืองานฉุกเฉิน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลมาหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไฟที่สูงกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซิน จึงนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานที่ต้องการกำลังไฟสูง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์แก๊ส

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แก๊ส โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากเผาไหม้ของเครื่องยนต์แก๊สมาหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์แก๊สมีข้อดีคือมีมลพิษน้อยกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล แต่ก็มีราคาแพงกว่า

 

ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามขนาด

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถแบ่งออกตามขนาดได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก

มีขนาดกำลังไฟไม่เกิน 10 kVA นิยมใช้ในงานครัวเรือน งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง หรืองานฉุกเฉิน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกลาง

มีขนาดกำลังไฟตั้งแต่ 10 kVA ถึง 100 kVA นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืองานที่ต้องการกำลังไฟปานกลาง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่

มีขนาดกำลังไฟตั้งแต่ 100 kVA ขึ้นไป นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรืองานที่ต้องการกำลังไฟสูง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ

การเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ

กระแสไฟฟ้ามี 2 ชนิดหลัก ๆ คือ กระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชนิดจะผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้

แหล่งพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน

แหล่งพลังงานแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป และส่งผลต่อราคา ประสิทธิภาพ และการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขนาดกำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดกำลังไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นตัวกำหนดว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เท่าใด กำลังไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าวัดเป็นหน่วยวัตต์ (W) หรือกิโลวัตต์ (kW) เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์แต่ละชนิดมีกำลังไฟแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องการใช้

น้ำหนักและขนาด

น้ำหนักและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นตัวกำหนดความสะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีน้ำหนักและขนาดมาก อาจไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้ง โดยเฉพาะหากต้องการใช้งานในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด ดังนั้นจึงควรเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีน้ำหนักและขนาดเหมาะสมกับการใช้งานและพื้นที่ที่มี

ราคา

ราคาเป็นตัวกำหนดความคุ้มค่าในการซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของกระแสไฟฟ้า แหล่งพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน ขนาดกำลังไฟ น้ำหนักและขนาด ระดับเสียง ระดับการสั่นสะเทือน มาตรฐานความปลอดภัย อุปกรณ์เสริม เป็นต้น

การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างปลอดภัยควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ที่ปลอดภัย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และทรัพย์สินโดยรอบได้หากติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

การเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และทรัพย์สินโดยรอบ การเชื่อมต่อสายไฟที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ไม่ใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และทรัพย์สินโดยรอบได้ หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นประจำ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่อาจชำรุดหรือเสื่อมสภาพได้ หากไม่ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นประจำ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และทรัพย์สินโดยรอบ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 

หากอยากได้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดี ๆ ไว้ใช้งาน แนะนำเลือกจาก K3machine เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ รับรองว่ามาตรฐานดี เชื่อถือได้ มีคุณภาพ เพราะเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้มายาวนาน แถมมีบริการหลังการขายให้ด้วย หายห่วงเรื่องเครื่องเสียแน่นอน